11/02/19  Thông báo  47
Về việc cổ động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019
 31/01/19  Thông báo  53
Về việc thông báo Hội thi Aerobic cấp tiểu học
 22/01/19  Thông báo  85
Về việc quản lý công tác dạy thêm, học  thêm
 10/01/19  Thông báo  122
Về việc phân công chuẩn bị Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
 08/01/19  Thông báo  113
vv tham gia cuộc thi giao thông học đường