11/02/19  Thông báo  1582
Về việc cổ động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2019
 31/01/19  Thông báo  1638
Về việc thông báo Hội thi Aerobic cấp tiểu học
 22/01/19  Thông báo  1895
Về việc quản lý công tác dạy thêm, học  thêm
 10/01/19  Thông báo  2046
Về việc phân công chuẩn bị Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019
 08/01/19  Thông báo  2050
vv tham gia cuộc thi giao thông học đường