Thông tin chi tiết:
Trần Ngọc Thuận
Tổ phó 4+5 Trần Ngọc Thuận
Giới tính Nam
Học hàm, học vị
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội