Thông tin chi tiết:
Trần Ngọc Thuận
Tổ phó 4+5 Trần Ngọc Thuận
Giới tính Nam
Trình độ Đại học
Mạng xã hội