A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập huấn BDTX

      PHÒNG GD&ĐT THUẬN BẮC

  TRƯỜNG TIỂU HỌC LỢI HẢI

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số:103/KH- THLH

                Lợi Hải, ngày  5 tháng 10 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Năm học: 2018-2019

 

           Họ và tên giáo viên:…………………………………………………………….

           Ngày tháng năm sinh:……………………………………….............................

           Tổ chuyên môn: ……………………………………………...............................

           Năm vào ngành giáo dục:…………………………………................................

           Nhiệm vụ được giao: Chủ nhiệm, dạy lớp:…………………..............................

 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên;

Căn cứ vào số 103/KH-BDTXKĐ ngày 3 tháng 10 năm 2018 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường Tiểu học Lợi Hải

Căn cứ vào tình hình thực tế của trường và khả năng, năng lực của bản thân, cá nhân tôi xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 như sau:

I/ Mục đích của bồi dưỡng thường xuyên:   

- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm trang bị kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học giúp bản thân có hiểu biết và vốn kiến thức từ đó vận dụng vào dạy học và giáo dục học sinh.

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

II. Kế hoạch và nội dung bồi dưỡng:

 

 

 

 

 

             1. Nội dung 1 : (30 tiết)

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Đối tượng bồi dưỡng

Hình thức

Số tiết

Tháng

 8/2018

 

* Chuyên đề 1:

- Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;

- Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh khi tham gia mạng xã hội gắn với công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

* Chuyên đề 2:

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/8/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

* Chuyên đề 3: Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2/2/2018 của Ban bí thư về giám sát của MTTQ Việt Nam, của tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên.

* Chuyên đề 4: Các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch của Bộ giáo dục.

- Triển khai Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Bộ GD&ĐT .

- Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2018-2019 của Sở GD&ĐT.

CB-CC-VC toàn trường

Tập trung học tập tại Hội trường UBND huyện

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

    5

 

 

 

 

 

 

 

    5

 

    5

   

    5

 

2. Nội dung 2: (30 tiết)

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

Đối tượng bồi dưỡng

Hình thức

Số tiết

    Tháng

 8-9/2018

- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học đê nâng cao chất lượng dạy và học lấy học sinh làm trung tâm.

- Tập huấn dạy học theo phương pháp “ Bàn tay nặn bột” cho môn TNXH lớp 1,2,3 và môn khoa học lớp 4,5.

- Tập huấn về đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016.

CBQL, GV

Tập trung học tập tại trường

    10

 

 

 

   

   10

 

  

 

  10

3. Nội dung kiến thức tự chọn: ( 60 tiết )

Thời gian

Tên và nội dung mô đun

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học (tiết )

 

Lý thuyết

Thực hành

Tháng

10/2018

TH 1: Một số vấn đề về tâm lý dạy học tiểu học.
1. Tâm lí học về sự phát triển trí tuệ  học sinh tiểu học

2. Tâm lí học về sự hình thành kĩ năng học tập của học sinh tiểu học

3. Tâm lí học về giáo dục đạo đức  học sinh tiểu học

 

 

 

Nắm vững một số vấn đề cơ bản về tâm lí học dạy học ở tiểu học để vận dụng trong dạy học, giáo dục ở trường tiểu học.

10

2

3

 

 

 

Tháng11- 12/2018

 

 

 

 

TH 8: Thư viện trường học thân thiện

1. Giới thiệu về thư viện trường học thân thiện.

2. Các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.

3. Xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học.

 

 

- Hiểu được thế nào là thư viện trường học thân thiện.

- Nắm được các hình thức tổ chức thư viện trường học thân thiện.

- Biết cách xây dựng thư viện thân thiện trong trường tiểu học. Chủ động, linh hoạt trong xây dựng thư viện thân thiện phù hợp với hoàn cảnh địa phương

12

1

2

 

 

 

 

 

Tháng

1-2/2019

 

 

 

 

 

 

TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học

 1. Phương pháp giải quyết vấn đề

2. Phương pháp làm việc theo nhóm

3. Phương pháp hỏi đáp…

 

 

 

 

- Hiểu được mục đích, đặc điểm, quy trình và điều kiện để thực hiện có hiệu quả một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học.

- Biết cách vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào dạy các môn học ở tiểu học.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Tháng

3-4/2019

 

 

 

TH 17: Sử dụng thiết bị dạy học ở tiểu học

1. Lắp đặt thiết bị dạy học ở trường tiểu học:

- Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật; mô hình bánh xe nước

- Lắp ghép mô hình trái đất quay quanh Mặt trời. Mặt trăng quay quanh trái đất

- Lắp ráp bộ thí nghiệm hộp đối lưu…

2. Bảo quản thiết bị dạy học ở trường tiểu học

- Quy định chung vÒ bảo quản các loại thiết bị dạy học.

- Sửa chữa các thiết bị dạy học đơn giản

- Tổ chức cho học sinh thực hiện việc bảo quản thiết bị dạy học.

 

- Hiểu được vị trí, vai trò của công tác thiết bị dạy học trong nhà trường tiểu học.

- Hiểu và trình bày được hệ thống thiết bị dạy học ở trường tiểu học.

-Vận hành và sử dụng được một số thiết bị dạy học ở trường tiểu học.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tháng

5/ 2019

Giáo viên nộp bài thu  hoạch học BDTX cho tổ kiểm tra, Hiệu trưởng  đánh giá tổng hợp.

 

 

 

 

 

III. Tài liệu học tập thực hiện chương trình bồi dưỡng:

- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của BGD&ĐT;

          - Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên của BGD-ĐT;

          - Các tài liệu phục vụ đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, các tài liệu tập huấn của những năm học trước.

          - Các chỉ thị, văn bản của các cấp về nhiệm vụ năm học 2018 -2019; nhiệm vụ giáo dục tiểu học…

VI. Hình thức  thực hiện:

- Bồi dưỡng thông qua hình thức tự học là chính (tự nghiên cứu tài liệu, nghiên cứu thông tin trên mạng internet ) kết hợp với việc trao đổi với đồng nghiệp trong sinh hoạt chuyên môn tại tổ chuyên môn của nhà trường .

- Tham gia đầy đủ các buổi học tập trung do các cấp tổ chức.

- Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và rút kinh nghiệm sau mỗi môđun đãi học.

  Trên đây là kế hoạch học tập Bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trong  năm học 2018-2019.

 

 

* Nơi nhận:

- Lãnh đạo nhà trường;

-Tổ chuyên môn;

- Lưu VT.

    

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  ĐoànThị Thu Vân

         

     TỔ TRƯỞNG

         

      GIÁO VIÊN

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan